logo

Do końca konkursu pozostało jeszcze

Konkurs zakończony

Nagrody funduje:

Nagrody w konkursie: 
Nagrodami w konkursie są fantastyczne zestawy dla graczy składające się ze sprzętu i gadżetów od NVIDIASteelSeries, oraz Wargaming.netKliknij, aby zobaczyć szczegóły.


Zagraj w World of Tanks i zgarnij fantastyczne nagrody!

Regulamin konkursu "Złoto dla zuchwałych - zagraj w World of Tanks i zgarnij fantastyczne nagrody! "

1. Organizator konkursu.
1.1. Konkurs "Złoto dla zuchwałych - zagraj w World of Tanks i zgarnij fantastyczne nagrody!" zwany w dalszej części "konkursem"; organizowany jest przez gram.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, zwaną dalej gram.pl.

2. Czas trwania konkursu.
2.1. Konkurs trwa od 28 marca do 11 kwietnia  2013 roku włącznie.

3. Uczestnicy konkursu.
3.1. W konkursie może uczestniczyć każdy Użytkownik zarejestrowany w serwisie gram.pl.
3.2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą ich rodziców (prawnych opiekunów).
3.3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne. W konkursie nie mogą brać udziału osoby uprawnione do reprezentowania gram.pl, pracownicy oraz współpracownicy gram.pl oraz spółek powiązanych z gram.pl.

4. Zasady konkursu.
4.1. Konkurs jest urządzany i prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.2. Informacja o konkursie została opublikowana w środkach masowego przekazu.
4.3. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik zobowiązany jest do przesłania zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronie www.gram.pl/konkursy/worldoftanks. Prace konkursowe przesłane w inny sposób niż podany powyżej nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.
4.4. Wysłanie przez uczestnika konkursu pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. Nagrody w konkursie.

5.1. Nagrodami w konkursie są:
1 x karta graficzna MSI N660-2GD5/OC o wartości 694,95 zł brutto
1 x słuchawki SteelSeries Siberia V2 Frost Blue o wartości 269 zł brutto
2 x mysz SteelSeries Sensei RAW Frost Blue o jednostkowej wartości 199 zł brutto
5 x tshirt NVIDIA o jednostkowej wartości 10 zł brutto
5 x pendrive NVIDIA o jednostkowej wartości 15 zł brutto
5 x pendrive Wargaming o jednostkowej wartości 20 zł brutto
5 x podkładka SteelSeries World of Tanks o jednostkowej wartości 52 zł brutto
1 x klucz na 2000 złota i tydzień konta premium w grze World of Tanks o wartości 5 zł brutto
4 x klucz na 1000 złota i 3 dni konta premium w grze World of Tanks o jednostkowej wartości 18 zł brutto wraz z dodatkowymi świadczeniami pieniężnymi przypisanymi do nagrody w wysokości 11,11% jej wartości.
5.1.1. Nagrody nie posiadają gwarancji producenta.
5.2. Przychód z tytułu nagrody określonej w § 5.1 Regulaminu, uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.)
5.3. Płatnikiem wskazanego podatku jest Organizator. Wydanie nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Uczestnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z kwoty dodatkowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w § 5.1 Regulaminu.
5.4. Do dnia 19 kwietnia 2013 roku pracownik gram.pl ogłosi zwycięzców. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gram.pl.
5.5. Osoba nagrodzona zostanie poinformowana o fakcie e-mailem - informacja zostanie wysłana na adres e-mail właściwy dla konta w serwisie gram.pl uczestnika konkursu. Warunkiem przekazania nagrody będzie podanie przez osobę nagrodzoną danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W przypadku osoby niepełnoletniej warunkiem przekazania nagrody będzie potwierdzenie chęci odebrania nagrody przez rodziców (prawnych opiekunów) nagrodzonej osoby. Nie spełnienie powyższych warunków jest równorzędne z rezygnacją z nagrody.
5.6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do rezygnacji z nagrody.
5.7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność podanych danych osobowych. Nagroda przepada, jeżeli uczestnik konkursu poda niepełny adres korespondencyjny, podany adres będzie nieprawidłowy lub uniemożliwiający doręczenie nagrody.
5.8 Laureat konkursu zobowiązany jest w przeciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników dostarczyć swoje dane osobowe w formie wiadomości elektronicznej na wskazany przez gram.pl adres. Po upływie tego terminu nagroda przepada.

6. Rozdanie nagród.
6.1. Nagroda zostanie wysłana do laureata konkursu, pod wskazany przez niego adres, najpóźniej do 14 od otrzymania danych osobowych. Niepodjęcie przesyłki z nagrodą w terminie określonym przez doręczyciela (pocztę, firmę kurierską) jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
6.2. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
6.2.1. Złożenie reklamacji na rezultat konkursu przysługuje każdemu uczestnikowi konkursu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące faktu otrzymania innej nagrody niż przyznana lub nieotrzymania nagrody powinny być zgłoszone do 30 kwietnia 2013 roku. Reklamacje zgłoszone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
6.2.2. Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana do gram.pl w formie pisemnej, listem poleconym, na adres:
Gram.pl sp. z o.o., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa z dopiskiem "Konkurs WoT". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Dodatkowo zalecamy wysłanie ww. informacji na adres ekipa@gram.pl co może umożliwić szybsze i efektywniejsze wyjaśnienie sprawy.
6.2.3. Gram.pl będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 28 dni licząc od daty otrzymania pisemnej reklamacji.
6.2.4. Gram.pl powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia.

7. Zmiana Regulaminu.
7.1. Gram.pl zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników konkursu. 

8. Wykluczenie uczestnika konkursu.
8.1. Gram.pl upoważniony jest do zamknięcia konta każdego uczestnika, który nie przestrzegał niniejszego Regulaminu. Zamknięcie konta może nastąpić w każdej chwili i bez uprzedzenia. Zamknięcie konta oznacza wykluczenie uczestnika z konkursu.
8.2. Gram.pl upoważniony jest również do zamknięcia konta zawierającego zbyt wiele błędów
dotyczących tożsamości uczestnika. Zamknięcie konta może nastąpić w każdej chwili i bez uprzedzenia.

9. Postanowienia końcowe.
9.1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.gram.pl oraz w siedzibie gram.pl, Warszawa, ul. Jagiellońska 74.
9.2. Gram.pl zastrzega sobie możliwość zmiany liczby i rodzaju nagród w każdym momencie trwania konkursu, w tym możliwość przydzielenia innej liczby nagród niż przewidziana.
9.3. Gram.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności, w sytuacji, gdy konkurs zostanie skrócony, anulowany lub jego warunki zmienione. Żadne roszczenia będące następstwem ww. zdarzeń nie będą przez gram.pl uznane.
9.4. Gram.pl nie ponosi odpowiedzialności za złe funkcjonowanie strony www.gram.pl.
Gram.pl nie gwarantuje, że ww. strona będzie funkcjonować nieprzerwanie lub, że nie zawiera błędów informatycznych ani też, że stwierdzone błędy zostaną naprawione.
9.5. Gram.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w konkursie wynikający z winy leżącej po stronie uczestnika (wynikające z niesprawności serwera, nieczytelnych lub nie dających się przetworzyć danych, np. jeżeli uczestnik posiada sprzęt informatyczny lub program uniemożliwiający mu uczestnictwo w konkursie).
9.6. Gram.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z udziałem uczestnika w konkursie. Żadne roszczenia będące następstwem ww. zdarzeń nie będą przez gram.pl uznane.
Udział uczestnika oznacza jego zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
9.7. Gram.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i nieterminowe doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskiej przesyłek wysłanych w imieniu gram.pl w związku z prowadzeniem konkursu.
9.8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
9.9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm.) przez firmę gram.pl oraz przez inne podmioty działające w imieniu gram.pl wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu - wysyłki nagród oraz nagród dodatkowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną (zgodnie z Ust. z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144/2002, poz. 1204). Uczestnik konkursu przekazuje dane dobrowolnie oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także, że w każdym czasie przysługuje mu prawo do odwołania zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.
9.10. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanych prac konkursowych i wyraża zgodę na ich publikację w serwisie gram.pl.
9.11. Spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby gram.pl.
gram.pl sp. z o.o.,
ul. Jagiellońska 74,
03-301 Warszawa
9.12. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wróć na stronę konkursu